Disclaimer & Privacyverklaring

Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • Wijkvereniging Overhoeks; de eigenaar van de website wijkverenigingoverhoeks.nl
  • Website; alle in de website aanwezige inhoud in welke vorm dan ook

De website is door ons met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het bestuur aanvaardt echter geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van de website. Verder is het bestuur niet verantwoordelijk voor de content waarnaar wordt verwezen in de website.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of delen daarvan maken inbreuk op de intellectuele rechten. Alleen na uitdrukkelijke toestemming van het bestuur is de website of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen te gebruiken op welke wijze dan ook.

=======================================================

Privacyverklaring

Wijkvereniging Overhoeks, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Postadres: Overhoeksparklaan 32,  1031 KC Amsterdam

Het bestuur is de Functionaris Gegevensbescherming van Wijkvereniging Overhoeks.

Bereiken via wijkverenigingoverhoeks@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

De door u, aan Wijkvereniging Overhoeks, verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt, omdat u lid bent van deze vereniging.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam.

- Adresgegevens.

- Telefoonnummer.

- E-mailadres.

- Bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wijkvereniging Overhoeks verwerkt geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wijkvereniging Overhoeks verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- Het afhandelen van uw contributiebetaling.

- Verzenden van onze nieuwsbrief.

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze activiteiten uit te kunnen voeren.

- U te informeren over wijzigingen van onze activiteiten.

Wij doen dit op grondslag van toestemming van betrokkenen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wijkvereniging Overhoeks neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wijkvereniging Overhoeks bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Bewaartermijn is duur van de termijn van het lidmaatschap. Bij beëindiging van het lidmaatschap worden persoonsgegevens onmiddellijk verwijderd en zonodig vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wijkvereniging Overhoeks verstrekt geen persoonsgegevens aan derden. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Wijkvereniging Overhoeks gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren, of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wijkvereniging Overhoeks. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken naar u, of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdraging van uw persoonsgegevens, of verzoek tot intrekking van uw toestemming, of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar wijkverenigingoverhoeks@gmail.com. We reageren zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wijkvereniging Overhoeks neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via:

wijkverenigingoverhoeks@gmail.com