Verzonden brief naar gemeente met zienswijze over functiewijziging ALAB

De Wijkvereniging Overhoeks geeft bij deze mede namens haar leden, de bewoners van Overhoeks, graag haar zienswijze op het voorgenomen besluit voor een 24-uurs opvang voor ongedocumenteerden in A Lab, gevestigd aan het Overhoeksplein 2.  

Het gaat in het bijzonder om de tweede verdieping in A Lab, die nu nog in gebruik is bij 70 creatieve ondernemers. Wij begrijpen dat het voor de gemeente een lastige opgave is om geschikte ruimte te vinden voor een menswaardige opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers die illegaal in Nederland, of meer in het bijzonder Amsterdam, verblijven. Ook deze ongedocumenteerden verdienen een plek.

Het College van B&W zal, zoals wij begrijpen, bij haar besluit zowel de haalbaarheid en kosten, het advies van het betrokken stadsdeel, als ook de afweging van de belangen van de omgeving meenemen. Afgezien van de vraag of de omgeving, waaronder de wijk Overhoeks, deze opvang “aan kan” gaat Wijkvereniging Overhoeks er van uit dat ook zeer kritisch wordt gekeken of dit niet ten koste gaat van voor Noord en de stad waardevolle functies op de beoogde locatie.

Als directe buur is A Lab van groot belang vanwege de juiste balans in Overhoeks van wonen, werken, leren en ontspanning op verschillende niveaus. Een plek waar creatief, innovatief en sociaal geëxperimenteerd kan worden door kleinschalige bedrijven en organisaties. Het is voor een stad als Amsterdam belangrijk om dit te koesteren, vooral op deze inmiddels zeer aantrekkelijke plek in noord. A Lab is een van de pioniers die Overhoeks heeft gemaakt tot wat het nu is en is een niet te missen onderdeel in de mix van overwegend meer commerciële functies in de Strip.

A Lab is niet alleen gericht op het centrum, nee, A Lab richt zich vooral ook op de buurt en breder Amsterdam Noord met diverse maatschappelijke initiatieven. A Lab is van belang voor Overhoeks, voor Amsterdam Noord, voor Amsterdam en inmiddels ook ver daarbuiten. Het netwerk van huurders in A Lab genereert onderling veel nieuwe ideeën en initiatieven en de bewoners van Overhoeks maken inmiddels regelmatig gebruik van de diensten die A Lab te bieden heeft. 

Juist vanwege deze sterke verbondenheid is zo maar een verdieping van A Lab afhalen veel meer dan een simpel rekenkundig gegeven. Het is heel risicovol en in onze ogen onaanvaardbaar om circa 70 huurders geforceerd uit te laten plaatsen. Zo’n besluit betekent namelijk het vertrek van een aanzienlijk deel van de kleinschalige bedrijvigheid uit A Lab, waarmee de cross-overs en activiteiten van A Lab voor de overblijvende huurders ernstig worden verstoord. 

En wat betreft de 70 betrokken ondernemers en organisaties krijgen zij zomaar elders een andere soortgelijke, unieke werkruimte? 

 Het behoud van A Lab in de huidige vorm staat bij de Wijkvereniging Overhoeks en haar leden absoluut voorop en is van groot belang. 

Naast het hierboven genoemde gaat een eventuele functieverandering van een deel van A Lab ook gepaard met forse extra investeringen. Dit is meer dan alleen het herinrichten van een verdieping, alleen al omdat de beoogde mix aan functies ook zeer hoge exploitatielasten met zich mee zal brengen en een (tijdelijke) woonfunctie vraagt om extra investeringen passend bij de huidige vereisten voor wonen. Daarnaast zijn er de kosten van mogelijke extra veiligheidsmaatregelen, die zullen moeten worden genomen. 

Ook wijzen wij er, vermoedelijk ten overvloede, op dat dit voorgenomen besluit een bestemmingswijziging alsmede bepaalde vergunningen vereist. 

Al deze zaken in ogenschouw nemend voorziet Wijkvereniging Overhoeks een veel langere tijdspanne om deze zaken gerealiseerd te krijgen, dan die waar de gemeente tot nu toe rekening mee heeft gehouden. Gezien het feit dat het huisvesten van de groep van ongedocumenteerden op korte termijn moet gebeuren, vragen wij ons af of dit voorgenomen besluit op deze plek dan ook zinvol en haalbaar is.

Tot slot, verschillende bewoners hebben op de informatieavond op 21mei jl. hun zorgen uitgesproken over de veiligheid. 

Het moge duidelijk zijn dat eigenaren en bewoners van woningen in Overhoeks veel belang hebben bij een veilige en welkome bestemming voor alle bezoekers aan het gebied. Wij weten welke investeringen, kosten en intensiteit dit vergt en wijzen er volledigheidshalve op dat de beheerbudgetten (denk aan handhaving, bewegwijzering, e.d.) van de gemeente in Noord nog altijd ver onder het niveau liggen van andere belangrijke (centrum)bestemmingen in de stad, ondanks het grote aantal bezoekers dat Overhoeks inmiddels trekt. Ook is er de komende jaren nog sprake van grootschalige bouwoverlast in het gebied. Wij verzoeken u dit goed mee te nemen in uw overwegingen of Overhoeks uw plan aan kan.

Mocht u -ondanks al het voorgaande- als gemeente toch kiezen voor A Lab dan verzoeken wij u zeer dringend, te zorgen voor een juiste begeleiding van de te huisvesten ongedocumenteerden.

Indien u vragen of opmerkingen heeft aangaande voorgaande dan zij wij graag bereid hier verdere toelichting te geven,

Met vriendelijke groet,

Nicolette Roelofs

Voorzitter Wijkvereniging Overhoeks