Brief Sprong Over Het IJ – College van Burgemeester en wethouders


Posted on juli 4th, by Wijkvereniging Overhoeks in Nieuws. Reacties uitgeschakeld voor Brief Sprong Over Het IJ – College van Burgemeester en wethouders

Brief Sprong Over Het IJ – College van Burgemeester en wethouders

College van Burgemeester en wethouders

Leden van de Gemeenteraad van Amsterdam                                 Amsterdam 18 maart 2018

Geachte dames en heren,

Een grote groep direct betrokkenen bij activiteiten in Overhoeks, zowel (vertegenwoordigers van de) woningeigenaren, bewoners als bedrijven en instellingen, hebben de afgelopen periode met zorg kennis genomen van de voorstellen en aanpak van de gemeente bij het programma Sprong over het IJ.  Daarin voelden zij zich gesterkt door uitspraken van hierbij direct betrokken deskundigen (zie bijgevoegde citaten). De Wijkvereniging Overhoeks vertegenwoordigt de bewoners en woningeigenaren van Overhoeks, die direct belang hebben bij de oeververbinding Buiksloterweg (EYE) – CS.

De onderbouwing van de nu beschikbare plannen van de gemeente, leiden bij ons tot ernstige zorgen overeen voorspelbare te lage schatting van de snelle stijging van de toekomstige vervoerstromen. Hiermee ontstaat, naar onze mening, al op korte termijn een te beperkte ontsluiting van de IJ-oever van Noord. Met de bijlage bij deze brief wijzen wij op een aantal weerlegbare aannames en inconsistenties welke in de huidige voorstellen van de gemeente naar voren komen. Herijking van de beschikbare berekeningen zal naar onze mening aantonen dat een vaste oeververbinding tussen CS en EYE en het beschikbaar komen van het metrostation Sixhaven al op zeer korte termijn noodzakelijk zijn.

Deze snellere en veel hogere toename in de vervoerstromen zijn daarnaast in lijn met de nieuwe ramingen voor de snellere toename in de groei van het aantal toeristen. Ook de nieuwe verdichting van het woningen in Overhoeks draagt daar aan bij en die toename blijkt ook uit de opgave van de bezoekersstromen die de diverse ondernemers in Noord op hun eigen websites aanhouden.

Onze stellingname is zowel hierop gebaseerd als op de publiek beschikbare documenten, aangevuld met twee, via een WOB procedure verkregen documenten (rapporten van Goudappel Coffeng van 2016 en 2017[1]) en aangevuld met eigen ervaringen en observaties van de vervoersstromen over de afgelopen 5 jaar (periode 2012-2018).

Herhaaldelijk hebben wij aan ambtenaren van de gemeente zowel als aan de verantwoordelijke wethouders van der Burg en Litjens onze zorgen kenbaar gemaakt. Dit betrof het gebruik van mogelijk onjuiste maar in ieder geval onvolledige data maar ook het niet naar ons beschikbaar willen stellen van de twee genoemde rapportages. Wij menen dat er sprake is van onjuistheden en onvolkomenheden in de diverse openbare stukken. Op basis daarvan kan naar onze mening geen juiste en volledige besluitvorming plaats vinden. Om die reden willen wij aan U, als onze volksvertegenwoordigers, met bijgaande bijlage de vervoersrisico’s kenbaar maken die er naar onze mening bestaan bij doorzetting van het huidig voorgenomen beleid.

Op basis van deze gegevens doen wij een dringend beroep op de Gemeenteraad en B&W om in ieder geval  nu al een besluit te nemen tot het zo spoedig mogelijk aanleggen van een voetgangers/fietstunnel tussen CS en EYE. Echter ook een versnelde aanleg van metrostation Sixhaven is van groot belang.

Wij houden ons beschikbaar om de onderbouwing van onze zorgen met u verder door te spreken.

Wij zien uw uitnodiging daartoe graag tegemoet op bestuur@wijkverenigingoverhoeks.nl

Namens de wijkvereniging Overhoeks,

 

Marcel Oomen

 

 ————————————————–

 Citaten die onze aandacht trokken:

 • Cees de Baare, beleidsmedewerker nautische sector van de Haven Amsterdam. “Het wordt de komende jaren flink drukker op het Amsterdamse IJ, Alleen al de nieuwe Vopak-terminal in de Afrikahaven gaat zorgen voor 15 à 20% meer binnenvaart,de riviercruisemarkt groeit en er komen meer pontjes tussen het Centraal Station en Amsterdam-Noord”  (Schuttevaer 8 februari 2011) 
 • Wethouder Udo Kockstelt in een brief aan de gemeenteraad dd 21/02/2018 dat de eerdere berekeningen voor de toename in toerisme niet toereikend zijn ( Parool 21/02/2018) 

“ Als we uitgaan van 5% groei per jaar dan telt Amsterdam begin 2025 bijna 29 miljoen ipv de nu gehanteerde 23 miljoen toeristen per jaar., ruim 60% meer dan nu en zesmiljoen meer dan voorspelt. In 2017 bedroeg de toename overigens al zo’n 10%.”

 • Haven Meester Marleen van de Kerkhof: is een onderzoek begonnen waarom in de afgelopen 3 jaar ,maar liefst zes ponten in aanvaringzijn gekomen met ander vaartuigen op het IJ”. En dat is vaker dan de voorgaande jaren?” (Parool februari 2018) 
 • Thijs van Lindenhuizen, schipper binnenvaart. “ Om enige aansluiting voor het verkeer via het water te geven richting de Schellingwouderbrug, dient er bij een nieuwe brug elk half uur een opening te zijn buiten de spits. Daar zitten vervolgens echter ook de oranje sluizen tussen. Het is eenvoudig voor te stellen dat door de omstandigheden en afstand de volgende brugopening niet te halen is. Daarnaast haalt een modern plezierjacht van 7 meter afsnel de hoogte van 11 meter. Schepen met een hoge mast zijn dus geen uitzondering”. (NRC 24 februari 2018). Dit heeft als gevolg, naast wachtende fietsers, wachtende schepenlangs de betonnen kades bij de Schellingwouderbrug.
 • Dat laatst lijkt daarmee de uitspraak vanWethouder van der Burgonbedoeld te gaan onderbouwen:“ de kop van Java-Eiland wordt een stadspark, in combinatie met de nieuwe brug naar Amsterdam Noord een rust en ontmoetingsplek voor alle Amsterdammers” (de Brug  21 februari 2018) 
 • In een ambtelijk schrijven uit 2018 aan ons blijkt dat, zodra het hotel congrescentrum Maritim een grote conferentie*organiseert, dat als incidenteel evenement worden beschouwd. Om die reden zal de organisator verplicht worden om extra pontinzet te regelen. Daarmee worden dergelijke pieken in vervoersvraag opgevangen. Tegen die tijd vaart het GVB in ieder geval al met 4 schepen op BWV In de conclusie van de Update veren staat echter dat 4 BWV ponten het maximum toegestane aantal is,zodat meer inzet door of voor rekening van Maritim niet mogelijk zou zijn.
 • Website Martime Hotel: 579 elegant suites and rooms; Spacious meeting and conference facilitiesforup to 4,750 participants
 • Van Berkel in 2017 ‘This is Holland’:”We willen volgend jaar 300.000 bezoekers”
 • Parool29/12/17 Het Amsterdamse uitkijkpunt A’DAM LOOKOUTheeft dit jaar 485.000 bezoekers
 • Parool 05/02/16 : Dit jaar hebben ruim 700.000 mensen een bezoek gebracht aan Eye Filmmuseum

 

 • Elsje van Vuuren van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC). NBTC berekende dat het aantal bezoekers in 2017 ongeveer 13 procent is gegroeid. . Dit betekent dat we begin dit jaar op 20,5 miljoen toeristen Volgens NBTC groeit het aantal bezoekers dit jaar in elk geval vijf procent, dus komen we uit op 21,5 miljoen eind 2018.
  Het aantal bezoekers moet daarna minder dan één procent per jaar groeien om toch nog uit te komen op 23 miljoen bezoekers in 2025. Daarvoor is een mondiale crisis nodig.

Bij de raadsbehandeling in juni 2017heeft de Raad de volgende overwegingen :

 • “Overhoeks en de omgeving Buiksloterweg een stormachtige ontwikkeling kent en veel bezoekers trekt;
 • De noodzaak voor snelle besluitvorming omtrent de voetgangerspassageonderstreept wordt door bewoners en ondernemers, die hier massaal op aandringen”;
 • De Raad heeft toen besloten het voorliggende voorstel als volgt te wijzigen:

“ besluiten over eventuele start planvoorbereiding van de voetgangerspassage een jaar na opening NoordZuidlijn”.

ONZE KANTTEKENING BIJ DE RAMINGEN VAN DE HUIDIGE VERVOERSRAMINGEN SPRONG OVER HET IJ.

Deze notitie is tot stand gekomen na overleg tussen de Wijkvereniging Overhoeks en vertegenwoordigers van ondernemers in Overhoeks. Wij maken ons zorgen over de wijze waarop de huidige besluitvorming onderbouwd lijkt en daarmee  over het in goede banen leiden van de toekomstige vervoerstromen.

Doel van deze bijlage bij onze brief is:

 1. het zichtbaar maken van de naar onze mening bestaande onvolkomen- dan wel onjuistheden in de huidige openbaar gemaakte studies met betrekking tot de vervoersramingen over het IJ;
 2. het voorkomen dat politieke besluitvorming plaats vindt die onvoldoende zowel als niet tijdige oplossing biedt aan de groeiende behoefte aan vervoer van personen stromen over/onder het IJ;
 3. het voorkomen dat politieke besluitvorming plaats vindt die zal leiden tot nu reeds zichtbare en vermijdbare extra kosten op de langere termijn;
 4. aan te geven dat een groep van zeer bezorgde burgers en ondernemers de gemeente verzoekt op korte termijn en op basis van de nu bekende nieuwe ramingen in de snellere groei van de vervoerstromen een herijking te laten doen van de gebruikte modellen en met name gericht op het noodzakelijke moment van ingebruikname zowel een metrostation Sixhaven, een voetgangers/fietsers tunnel onder het IJ als naar de noodzakelijke volgorde van deze oplossingen.

De voorstellen voor verbetering van de verbindingen over het IJ zijn in belangrijke mate gebaseerd op vervoersstudies. Bestudering van die studies leidt bij ons tot een aantal vragen en opmerkingen, welke wij hierbij met u delen.

 1. De Vervoerswaardestudie versie 1.0 van 15 december 2016,
  bijlage 1.3 bij Sprong over het IJ van juni 2017

Bron voor de Vervoerswaardestudie is het Verkeersmodel Amsterdam. De basisgegevens zijn van 2015. Het model wordt in principe elke twee jaar bijgewerkt; en elke vier jaar volledig herijkt. VMA 2015 is gebaseerd op 2010.
Met het model kunnen uitspraken gedaan worden voor de jaren 2015, 2020, 2025 en 2030.
In de Vervoerswaardestudie zijn alleen cijfers opgenomen voor 2015 en 2030.

 1. Op pg 11 van de Vervoerswaardestudie wordt meegedeeld dat de verbinding Azartplein- Zamenhofstraat (tram/fietsbrug) niet meer in de studie is meegenomen.

Wij missen de onderbouwing van deze stelling

 1. De Vervoerswaardestudie noemt twijfels over de betekenis van nieuwe verbindingen. Over de kabelbaan wordt gezegd dat de effecten op het gebruik door fietsers onzeker zijn; Voor de Javabrug (met een forse hoogte en regelmatige openingen) wordt gesteld dat de standaard fietssnelheid van 15 km per uur is aangehouden. Dit leidt ertoe dat verondersteld wordt dat ca 50 % van fietsers en brommers in 2025 van IJpleinveer (IJPV) en Buiksloterwegveer (BWV) van de Javabrug gebruik zullen maken. 

Naar onze mening zou een gevoeligheidsanalyse uit moeten gaan van een veel bredere spreiding in verschillende vervoersscenario’s. Gegeven de meer dan oorspronkelijk geplande toename in bevolkingsdruken de huidige en toekomstige groei in bedrijf- en toeristenstromen, hoe reëel zijn dan nog de tabellen en staatjes op pg 32-35, welke met de forse afname van het gebruik van het BWV rekening houden?

 1. Het Verkeersmodel Amsterdam doet geen uitspraken over voetgangers. Voor de Vervoerswaardestudie zijn daarom aanvullende studies gedaan. Uit hoofdstuk 4.4 blijkt dat de voetgangerstunnel tussen CS en Buiksloterweg tot forse reistijdwinst voor de voetgangers leidt. Ook wordt opgemerkt dat halte Sixhaven in de NZ lijn en de voetgangerstunnel nauwelijks overlap in gebruikers kennen. En “OV-reizigers hebben (o.a. door middel van het voor- en natransport) echter wel een flink voordeel van zowel station Sixhaven als van een voetgangerstunnel”.
 2. Update Nota Veren van 22 december 2017 van Verkeer & Openbare Ruimte van de gemeente Amsterdam.
 3. De laatste nota veren was in 2015 gepubliceerd, maar door de snelle groei in Amsterdam was een update op korte termijn noodzakelijk. Deze Update schetst de recente ontwikkelingen van de Amsterdamse veren tot 2030. In de nota Veren wordt gesproken over aantal reizigers per week. Op pg 22 wordt uitgelegd dat men werkt met PEV = persoonsequivalent. Fietsers, brommers, scooters en 45 km voertuigen nemen meer plaats in dan een voetganger. Per pont en per tijdstip verschilt de samenstelling van de reizigers. Daarom wordt het begrip PEV gebruikt.

Niet uitgelegd wordt hoe dit dan werkt.

 1. De cijfers uit de Update hebben betrekking op 5 metingen: september 2015/2016/2017 en juni 2016 en 2017. Er is een trendlijn uitgezet (pg 21) waaruit blijkt dat de meting van september 2017 naar beneden afwijkt van de trend.

Maar gesteld wordt dat dit beeld onbetrouwbaar is; men werkt aan een nieuw systeem om het aantal reizigers continue te monitoren.

Naar aanleiding van een WOB verzoek beschikken wij over feitenmateriaal en daarnaast over een schriftelijke verklaring van een ambtenaar dat in werkelijkheid alleen gebruik is gemaakt van de (veel lagere) iets bijgestelde uitkomsten van de metingen in september 2017. Op de via de WOB procedure verkregen informatie wordt hierna apart ingegaan.

 1. Inde Update wordt ook verwezen naar de uitkomsten van de Vervoerswaardestudie (het zogenaamde AR scenario). Bijvoorbeeld naar de mogelijke impact van de aanleg van de Javabrug op het BWV en IJPV : 45% resp 55% van de fietsers zou dan van de Javabrug gebruik gaan maken.

Maar vervolgensstelt de Update zelf : “Maar dit effect is lastig te voorspellen “.

Niet uitgewerkt wordt wat het betekent als dit effect zich veel minder dan voorspeld zou voordoen. Dus herhalen wij dat een gevoeligheidsanalyse met verschillende scenario’s ontbreekt, of althans niet beschikbaar is in het publieke domein.

 1. Volgens de in de Update genoemde Vervoerswaardestudie ( AR scenario) zou de groei in het aantal reizigers op de veren over de periode 2015-2030 gemiddeld 6% bedragen, echter verdeeld in 6 tot 9% in 2015-2024, en 4 tot 5% in 2024-2030.De Update zelf stelt dan dat deze voorspelde groei sterk afwijkt van de gemeten groei in de afgelopen jaren, van gemiddeld 15 % per jaar.Gesteld wordt dat de gemeten groei gebaseerd is op een beperkt aantal meetpunten, en dus onbetrouwbaar is, en dat het AR scenario gebaseerd is op meerdere factoren en dus betrouwbaarder is.

Deze groeicijfers bevestigen echter wat wethouder Udo Cock in het hierboven aangehaalde citaat aangeeft.

 1. Ontlasting BWV door nieuwe vaarroute IJPV in 2021 : Uit onderzoek blijkt dat 50% van de reizigers in de spits op BWV uit fietsers bestaat. Men veronderstelt dat bij het nieuwe IJPV 25% hiervan van het IJPV gebruik zal maken. Daarnaast wil men brommers/scooters (10% van reizigers in de spits) weren op BWV, zodat in totaal 35 % van de reizigers in de spits niet meer gebruik zullen maken van het BWV ( pg 31). Op basis van deze veronderstellingen raamt de gemeente dan het gebruik van de veren tot 2030.

Mochten deze veronderstellingen niet uitkomen, cq mocht de aanleg van het IJPV verdere vertraging oplopen, dan zijn de consequenties voor het BWV fors.

 1. In de Update wordt gesteld dat vanafnajaar 2017 een vierde veer in de spits op BWV noodzakelijk is op piekmomenten. En dat vanaf 2023 in de spits een vierde veer ook niet meer voldoende is om het aanbod te verwerken, tenzij het lukt de reigers te verleiden van andere veren (met name de verbeterde IJPV) gebruik te maken.
 2. In de Update wordt aangegeven dat de druk op BWV toeneemt. Zonder aanvullende maatregelen zullen vier schepen op BWV gedurende de komende 5 jaar onvoldoende zijn om de verwachte groei op te vangen. De optimalisatie van het IJPV biedt een noodzakelijke oplossing. In totaal varen er dan op beide verbindingen 8 veerponten in de spits.
 3. Uit het via het WOB verzoek verkregen rapporten van Goudappel Coffeng van 2016 en 2017 blijkt het volgende:

Meting 2016

Uit de meting blijkt dat het aantal reiziger per dag tussen de 40.000 en 45.000 ligt.

Meting 2017

Op BWV reizen op de drukste dag per richting gemiddeld ongeveer 50.000 reizigers.Voor de veren richting het centrum ligt de gemiddelde groei over de gehele meetperiode op 8 procent en voor de veren richting Amsterdam Noord op 10 procent. Deze toename komt bijna geheel voor rekening van de werkdagen; richting centrum nam het reizigersaanbod toe met 12 procent en richting Buiksloterweg met 13 procent.

In de periode september 2015 tot september 2017 zien we de volgende gemiddelde jaarlijkse groeicijfers voor de trendlijnen van de drie centrale veerlijnen: BWV: 15%, NDSM-veer: 19%, en IJPV 12%.

Wij constateren voor september 2017 het volgende:

Ochtendspits: het was te druk bij afvaarten op maandag tot en met woensdag tussen 8.00 en 9.00
uur. Voor die spitsmomenten heeft dit als gevolg dat mensen mogelijk met hogere dichtheden op de pont staan, of in de spits maximaal 4 minuten moeten wachten op de volgende pont.
Avondspits: het was te druk bij afvaarten in de avondspits op dinsdag tussen 17.00 en 18.00 uur.
Middag: op dinsdag en vrijdag werd de maximale capaciteit overschredentussen 14.00 uur en 15.00 uur. Avond: ’s Avonds na 22.00 uur is het ook te druk geworden. Vooral op dinsdag en woensdag. In het weekend is het alleen op zondag 12.00 en 17.00 uur te druk.

Op basis van bovenstaande kunnen we een aantal zaken constateren die aandacht vragen:
Reizigers geven aan dat het instappen steeds lastiger wordt. Dit strookt   met de cijfers van het gebruik van de veren, dat steeds meer toeneemt. Hoe mee reizigers, hoe meer het comfort van instappen onder druk komt te staan.
De informatie bij vertraging scoort al langer relatief laag.
Reizigers geven vaak aan dat ze willen dat de vaarfrequentie van de IJveren omhoog gaat.

[1]Monitoring veren 12 augustus 2016 VBA015/Bqt/0067.01 en 4 september 2017 ASD280/Bqt/1233.01 e

Reacties zijn gesloten.Actueel

Brief Sprong Over Het IJ – College van Burgemeester en wethouders

College van Burgemeester en wethouders

Leden van de Gemeenteraad van Amsterdam                                 Amsterdam 18 maart 2018

Geachte dames en heren,

Een grote groep direct betrokkenen bij activiteiten in...

Opgeven Overhoeks team – De Noorderpark Spelen op 14 juli
Vorig jaar wonnen de Scheepvaarders uit de Banne, misschien dit jaar ons Overhoeks team? En ze zoeken nog teams! Het is een sportief gebeuren, waar je...
Lenteborrel & afscheid van (mede)oprichter wijkvereniging Marcel Oomen

Zondag 22 april is er in het Atrium van ClinkNOORD, voor alle bewoners (jong en oud) van Overhoeks, een gezellige borrel. Een goede gelegenheid...